صورت حساب ها مهم هستند!

پناهندگان اغلب مجبورند صورتهای بانکی را نشان دهند ، به عنوان مثال در دفتر منطقه یا مرکز کار.کلیه افرادی که دارای…

72 total views, 2 views today

Related posts

Leave a Comment