از ریشه گیاهان و انگور

مشتری ها به غرفه سبزی محمد می آیند و میخواهند ۵۰۰ گرم کرفس بخرند. او میگويد: ریشه گیاه میخواهید؟ بزرگ یا کوچک؟ او چهار سال است که سبزیجات و میوه می فروشد و هنوز در تعجب است: مردم „اندازه بسته“ را نمی دانند. درک یکدیگر مهم است. بنابراین مهم است که شما چه می گویید و چگونه. در وطن او، افغانستان همیشه باید به سبزی فروش بگویید که دقیقاً چه میخواهید: یک پیاز سیر، نه یک قطعه؛ یک شاخه یا ریشه از کرفس و یک سر از کاهو بردارید. این امر با انگور کمی پیچیده تر است: چند عدد از آنها به یک دسته انگور متصل می شوند. محمد به کسی که انگور سفارش می دهد چه می دهد؟ و حال در مورد سیب زمینی چگونه است؟ ترجیح می دهید ده ریشه یا یک کیلوگرم سفارش دهید؟

tun21031607

Eine Stange Sellerie. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mohammad Momand.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 6,649 total views,  2 views today

Related posts