امانت گرفتن كتاب در موسينگن

از کتابخانه عمومی موسینگن میتوان با قرار ملاقات رزرو شده در زمان های معمول باز شدن بازدید کرد. مقررات عمومی بهداشت اعمال می شود. در همانزمان یک سرویس حمل و نقل نیز وجود دارد و صندوق برگشت دائماً باز است. قرار ملاقات برای بازدید یا خدمات تحویل درbuecherei@moessingen.de

یا شماره تماس

٠٧٤٧٣٢٧٠١٤١٤

اطلاعات دیگر:

https://www.moessingen.de/de/Stadt-Buerger/Bildung-Familie/Stadtbuecherei

tun21040802

Stadtbücherei Mössingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 782 total views,  10 views today

Related posts