اولین تحقيق در مورد „آلمانی هاى روسی“: به خوبی ادغام شده اند

۲.۷ میلیون نفر از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از پایان دهه ۱۹۸۰ به آلمان مهاجرت کردهاند که در مجموع ۳.۵ میلیون نفر آنها بزرگترین گروهمهاجران را تشکیل می دهند. با اینحال، اطلاعات کمی در مورد وضعیت آنها وجود دارد. محقق مهاجرت یانیسپاناگیوتیدیس (دانشگاهاسنابروک، دانشگاه وین ۱اوت ۲۰۲۱) اخیراً اولین مطالعه جامع را در مورد این گروه جمعیتی، که او „مهاجران پس از اتحاد جماهیر شوروی“ می نامد، ارائه کرد. اتفاقاً، این شاملالکساندر زورف، قهرمان فعلی تنیس المپیک آلمان نیز می شود. بیشتر مهاجران شوروی از روسیه و قزاقستان و همچنین از اوکراین آمده اند. از یک طرف، این موضوع در مورد بازگشت به آلمان و روسیه است. آنها بر اساس اصل و نسب آلمانی خود، که میتواند به صورت جداگانه ثابت شود، و همچنین „عواقب جنگی“جمعی از آنها تابعیت آلمانی دریافت کردند: اجداد آنها در طول جنگ جهانی دوم به سیبری و قزاقستان تبعید شدند. همچنین حدود ۲۲۰۰۰۰ به اصطلاح „پناهجویانسهمیه یهودی“ وجود دارد. در آلمان، اینها از افزایش یهود ستیزی در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای جانشین آن محافظت کردند. دولت فدرال همچنیناین را نوعی جبران نابودی یهودیان در هولوکاست دانست. هم مهاجران قومی و هم پناهندگان احتمالی در مقایسه با سایر گروههای مهاجرتی „ممتاز“ هستند: آنهادر یک روش پذیرش مقرر به آلمان آمدند و بلافاصله وضعیت اقامتی امن – مهاجران قومی حتی شهروندی آلمان به آنها اعطا شد. این مطالعه نشان میدهد کهمهاجران اتحاد جماهیر شوروی سابق به خوبی در بازار کار ادغام شده اند. میزان بیکاری آنها تقریباً به اندازه آلمانی هایی است که سابقه مهاجرت ندارند ووضعیت درآمد آنها در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. با اینحال، بسیاری از آنها اغلب فقط با توجه به تواناییشان از شرایط خود کار می کنند،به ویژه زنان، بسیار اندک. پناهندگان سهمیه یهودی به ویژه اغلب در دوران سالمندی تحت تأثیر فقر قرار می گیرند. نتیجه گیری پاناگیوتیدیس این است: „سه دههپس از پایان اتحاد جماهیر شوروی و آغاز مهاجرت گسترده شهروندان شوروی سابق به آلمان، آنها بخشی جدایی ناپذیر از این جامعه هستند. میتوان ادغام شما راموفقیت آمیز توصیف کرد.“ با اینحال، گروه روسی آلمانی ها در جامعه مهاجرت آلمان تحت تعصب خاصی قرار دارد: این افراد دربیشتر موارد „سفیدپوست“هستند، „غیرمحسوس“ تا „نامرئی“ محسوب می شوند. با این وجود، آنها در معرض تجربیات تبعیض قرار دارند. زیرا هنوز تعصبات عادی سنتی علیه „شرق“ و بهویژه روسیه وجود دارد. مهاجران یهودی نیز تحت تأثیر یهودستیزی قرار دارند. به طور کلی، ارزیابی در جامعه اکثریت آلمان مبهم است: اگر همه چیز خوب پیشمی رفت، افرادی که تحت تأثیر قرار می گرفتند „آلمانی ها سخت کوش“ و „یهودیان متمدن“ بودند، اگر اوضاع بد می شد، „روس ها“ جنایتکار، مزخرف و خشنبودند. خلاصه ای از این آمار را میتوانید در آدرس:

MDI_Expertise_Postsowjetische_Migration.pdf (mediendienst-integration.de)

پیدا کنید.

tun21080201

Traditionelle russische Schachtelpuppe: die Matrjoschka. Foto: tünews INTERNATIONAL/Hanna Sannwald.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,924 total views,  2 views today

Related posts