بالانس غم انگیز: مهاجران بیش از هر زمان دیگر

بیش از ۸۰ ميلیون نفر در سراسر دنیا در حال مهاجرت هستند. این تعداد بیش از هر زمان دیگری است و تقریباً به تعداد ساکنین آلمان است. این در بیانیهمطبوعاتی کمک به پناهندگان سازمان ملل در بن ذکر شده. این شریک آلمانی آژانس پناهندگان سازمان ملل است. دلایل اصلی افزایش تعداد پناهندگانحدود دهميلیون نفر بیشتر از سال ۲۰۱۹ترکیب در گیری های طولانی مدت با جنبش های بزرگ پناهجویان مانند سوریه، یمن یا سودان جنوبی وبحران های اخیرمانندونزوئلا، میانمار یا اکنون اتیوپی عواقب تغییرات آب و هوایی، به عنوان مثال خشکسالی یا سیل، مردم را به فرار (مهاجرت) سوق می دهد. جنگ داخلی سوریهدوازده ميليون نفر را بیش از هر کشور دیگر به پناهنده یا آواره در کشور خود تبدیل کرده است. کمک های پناهندگان سازمان ملل متحد در ترازنامه خود همچنیناز آتش سوزی های مخرب در اردوگاه پناهجویان موریا، وضعیت غیر قابل تحمل کسانی که میخواهند در بوسنی محافظت شوند و پناهندگانی که در دریای مدیترانهغرق یا مفقود (گم) شده یاد میکند. سخنگوی کمک به پناهندگان سازمان ملل متحد گفت: چنین برخورد ناشایستی با کسانی که به دنبال حفاظت هستند نمیتواند بهسادگی در اروپا با ارزش هایی مانند انسان گرایی و صلح وجود داشته باشد. آژانس بین المللی پناهندگان در سال ۱۹۵۰ پنج سال پس از جنگ جهانی دوم تأسیسشد. هدف او از این پس مانند: فراهم کردن کمک اساسی به پناهندگان شریک آلمانی از سال ۱۹۸۰ وجود داشته است. در این ۴۰ سال کمک های پناهندگان سازمانملل حدود ۲۵۰ ميلیون یورو برای پروژه های حمایت از پناهندگان بوده است.

 1,712 total views,  4 views today

Related posts