تأسيس شركت هاى بيشتر توسط مهاجران

خواه تغییرات خیاطی، آرایشگاه ها و فروشگاه های مواد غذایی یا استارت آپ های دارویی: افرادی که سابقه مهاجرت دارند روحیه کار آفرینی دارند‌. این نتیجهمطالعه بانک توسعه دولتی   (ک،اف،و) است. این برنامه هرساله اطلاعات مربوط به شروع کار را جمع آوری می کند. بر این اساس مهاجران تقریباً در هرچهارمین شرکت نوپا در سال ۲۰۱۹ تاسیس کرده اند ۱۶۰۰۰۰ از مجموع ۶۰۵۰۰۰ شرکت تازه تاسیس. حدود یک سوم شرکتهای نوپا با سابقه مهاجرت لزوماًتمایل به اشتغال خود ندارند. محرک به اصطلاح نوپا اضطراری شانس قابل توجه ضعیف آنها در بازار کار بود‌. علاوه بر این طبق این مطالعه، ۱۹ درصد ازمهاجران خود را بسیار مایل به خطر پذیری ارزیابی کردند. برای کل جمعیت شاغل فقط ۱۳ درصد بود. جنبه سوم: ۶۱ درصد مهاجران از طریق بستگان یاآشنایان مستقل در محیط زندگی خود الگوی مثبتی داشتند.*کلیه افرادی که تابعیت آلمان را ندارند و یا در آلمان متولد شده اند و تابعيت ندارند مهاجر محسوب میشوند.

tun111201

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 12.11.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 995 total views,  2 views today

Related posts