تابعیت در آلمان 1: چند شرط اساسی

افرادی که از سال ٢٠١٤ به آلمان آمده اند اکنون به فکر شهروندی آلمان هستند. به همین دلیل تونیوز بین المللی در تاریخ ٣ ماه یونی ٢٠٢٠ با آقای ماتیاس رگنبرشت صحبتی داشت. آقای رگن برشت مدت ١٥ سال است که مسئول بخش تابعیت در دفتر منطقه توبینگن می باشد. وی در استودیوی تونیوز بین المللی چشماندازی برآخرین تغییرات قانون تابعیت که در تاریخ ٢٠ نوامبر ٢٠١٩ انجام شده داشت. آقای رگن برشت در ابتدا ذکرکرد که پناهندگان باید بطور قانونی و دائمیبه مدت ٨ سال در آلمان زندگی کنند. گاهی اوقات دوره های کوتاهتر ٦، ٧ یا ٣ سال نیز قابل قبول است. بنابراین متقاضیان باید مهارت های خاص زبان آلمانیخود را نشان دهند. هر کسی که مدرک تحصیلی در آلمان ندارد یا یک دوره آموزشی (آوسبیلدونگ) را به پایان نرسانده باشد باید حداقل سطح زبان (ب ١) را ثابتکند. در خواست کنندگان نباید مرتکب جرایم جدی شوند. هر کسی که تابعیت آلمان را می خواهد باید آماده باشد که از تابعیت فعلی خود دست بکشد. آقای رگنبرشت مشکل خاصی را در کار روزانه خود تجربه کرده که پناهندگان باید هویت خود را با اسناد اصلی اثبات کنند. به طورکلی افرادی که می خواهند تابعیتبگیرند باید بتوانند با درآمد خود زندگی کنند. سر انجام درخواست کنندگان باید مقادیر قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان را بشناسند و پیروی کنند. اگر ميخواهيدتابعیت بگیرید باید تمام این الزامات اساسی را داشته باشید. در سریال گرفتن تابعیت در آلمان ما بینش های عمیقی درمورد نیازهای فردی و اطلاعات ارائه شدهتوسط آقای رگن برشت را ارائه می دهیم.

tun061501

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Sameer Ibrahim, 20.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 869 total views,  2 views today

Related posts