توبینگن برای دموکراسی، مدارا و جهان بینی

 شورای شهرداری شهر دانشگاهی توبینگن به اتفاق آرا در تاریخ ۲ جون سال ۲۰۲۰ قطعنامه ای را تصویب کرد که درمورد ارزشهایی که توبینگن به آنها ایستاده است می پردازد: این شهر خانه مشترک و مدارا است، محل زندگی بسیاری از افراد با ملیت ها، فرهنگ ها ومذاهب مختلف. شورای شهرداری تأکید میكنند: مابا هم به یك جامعه شهری آزاد و مبتنی بر انسانیت، مدارا و تحمل پذیری، دموكراسی، تنوع فرهنگی و همبستگی اعتقاد داریم. و ما نژادپرستی و انسان ستیزی رابه شدت رد میکنیم و هیچ فهم و توجیهی برای آنها وجود ندارد.

 در یک شهر مباحث و اختلاف نظر وجود دارد، اما اختلاف نظرها نباید منجر به خصومت و نفرت شود. این را تنها با احترام میتوان تحقق بخشید. ناسازگاری،توهین و خشونت زبانی نباید تحمل شود. شورای محلی شدیداً ابراز میدارد که ایدئولوژی های غیر انسانی نباید ازنظر اجتماعی مورد قبول واقع گردد.

این کار باید با حمایت از اتحادهای مردمی و ابتکاراتی که با افراط گرایی، هراس از خارجیان/ غربیه ها و نژادپرستی مبارزه میکنند انجام شود. بطور مثالTAKT (توبینگن فعال در برابر تبعیض) و adis e.V.. در این قطعنامه نتیجه گیری میشود: “ما مواجه با بحث در مورد مسئولیت هر یک از افراد دربرابردموکراسی و انسجام اجتماعی هستیم.”

متن کامل در:

www.tuebingen.de/gemeinderat/vo0050.php?__kvonr=14969

tun063014

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 28.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,767 total views,  2 views today

Related posts