تونيوز الگویی برای ادغام موفقیت آمیز است

بدون زنان هیچ موفقیتی حاصل نمی شود“: اين را اخيراً صدراعظم آلمان خانم آنگلامركل در دفتر صدارت خود واقع در برلين گفته است. وی در جایزه ادغامامسال از ده پروژه نامزد شده از جمله tünews INTERNATIONAL استقبال کرد. موضوع امسالتوانمند سازی زنانبود. سالوا سعدا، نماینده تورنیوز، نیز به این پاسخ داد. وی از جمله، گفت كه تیم تحریریه برای زنان نیازی به سهمیه ندارد زیرا زنان از قبل اکثریت را دارند. او برای سخنرانی کوتاه خود بسیارمورد تشویق قرار گرفت. جایزه ادغام به افراد یا پروژه هایی تعلق می گیرد که به عنوان الگو، کار خاصی برای ادغام انجام می دهند. برنده امسال

Bjeen Alhassan است. او در سال ٢٠١٤ از سوریه فرار کرد و از زمان همه گير شدن کرونا در بهار با آموزش زبان و پاسخ به تمام سوالات مربوط بهزندگی در آلمان، یک پلتفرم یادگیری برای زنان در فیس بوک اجرا کرده است. کمیته ادغام و عضو توبینگن CDU در بوندستاگ آنته ویدمنموز جایزه را به ویاهدا کرد. فهرست کوتاه هیئت داوران این جایزه شامل طرحی برای دانشگاهیان از مشاغل علمی و فنی و همچنین تونيوز بود. مرکل در ابتدای رویداد گفت: “ادغامتنها در صورت همكارى زن و مرد در کنار هم موفقیت خواهد داشت. ویدئویی از مراسم اهدای جایزه در کتابخانه رسانه ای دولت فدرال تحت عنوانجایزه ملی ادغامموجود است. سخنرانی سالوا سعدا در دقیقه ٣٢:٤٠ آغاز می شود.

tun100606

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie, Bundeskanzleramt. Foto: tünews INTERNATIONAL; Ute Kaiser, 05.04.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 740 total views,  9 views today

Related posts