حمام و شنا در رودخانه ها وجود ندارد

افزایش دما شما را به شنا در آبهای خنک وسوسه می کند. در حال حاضر طبق حکم کرونا باز شدن کلی استخرها یا دریاچه ها و آب تنی کردن در آن ها را ممنوعمی کند. دفتر بهداشت درلندراتس آمت توبینگن همچنین خاطرنشان می کند که هیچ رودخانه یا جویباری در توبینگن به عنوان آب برای آب تنی طبقه بندی نمیشود. این معیارها در معیارهای دستورالعمل آب برای آب تنی بادن-وورتمبرگ بررسی نشده است. باکتریهای مدفوع به طور قابل توجهی بالاتر از حد مجاز و مقادیرراهنما در اندازه گیری اولیه بودند. این مورد برای رود نکا و اشتاین لاخ هم صدق میکند. بنابراین توصیه می شود در این رودخانه ها آب تنی نشود. از آب رود هادربادن-وورتمبرگ به طور مرتب برای کیفیت میکروبیولوژیکی آنهابخاطر کرونا مورد بررسی قرار می گیرد اندازهگیری ها و حفاظت از طبیعت در صفحهاصلی مؤسسه دولتی محیط زیست

www.lubw.baden-wuerttemberg.de

به محض اینكه مقررات حکم کرونا مجدداً اجازه دهد، می توان در آنجا خنک سازی را فراهم کرد.

tun051901

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 08.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,255 total views,  5 views today

Related posts

Leave a Comment