حمايت در برابر تبعيض

انجمن آدیس متعهد است اطمینان حاصل کند که همه مردم میتوانند بدون تبعیض زندگی کنند. بنابراین او افرادی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیرتبعیض قرار گرفته اند واهنمايى و پشتیبانی می کند. این میتواند برای مثال در محل کار یا هنگام جستجوی آپارتمان باشد. این انجمن میخواهد افراد آسیب دیده را توانمند سازد تا بتوانند از خود دفاع کنند. او آنها را از حقوقشان آگاه می کند. همراه با آنها، او استراتژیهایی مانند نامه های شکایت، گفتگوهای میانجیگری یادادخواست را توسعه می دهد. این مشاوره هزینه ای ندارد. یک مرکز مشاوره در توبینگن وجود دارد. این انجمن همچنین میخواهد در آینده در روتنبورگ مشاورهدهد. یک نماینده آدیس این موضوع را به هیئت مشاوره ادغام روتنبورگ اطلاع داد. به دلیل همه گیری ويروس كرونا، مشاوره بیشتر به صورت آنلاین یا تلفنی دردسترس است. اطلاعات در مورد سایر زمینه های فعالیت انجمن نیز در سایت

 www.adis-ev.deدر دسترس است. از طریق ایمیل زير

beratung@adis-ev.de

تماس بگیرید.

tun21042003
Rottenburg am Neckar. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 1,283 total views,  2 views today

Related posts