خریدهای کوچک

یک مشتری به سمت محمد در مغازه سبزیجات میآید ومیخواهد یک موز بخرد. یک موز چه دارد؟ افراد در آلمانبرای خود تنها زندگی میکنند و میخورند؟ محمود گمانمیکرد، که اینجا خیلیها به خرید میروند، زیرا آنهامیخواهند سرگرم شوند. افغانستان، جایی که محمد پنج سال پیش به آلمان آمد ، مردم همه چیز را به مقدارزیاد میخریدند. به جای یک کیلوگرم سیب زمینی می توان سه کیلوگرم وزن کرد. این برای یک خانواده متوسط بهمدت یک هفته کافی است، برنج برای یک ماه کامل کیسهایی برداشته می شود. در افغانستان خریدکردن واقعاًنوعی دیگری است. هیچ کس وقت ندارد که هر روز یک عدد موز یا سیب تازه بخرد.

tun21033109

Hierzulande kaufen KundInnen oft nur kleine Mengen ein. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,233 total views,  2 views today

Related posts