دانش در مورد کرونا در فیلم های کوتاه

در آلمان هر روز افراد بیشتری نسبت به بهار به ویروس کرونا آلوده می شوند. علم و سیاست اوضاع را بسیارجدی ارزیابی می کنند. قوانین و اطلاعات دقیق تربرای جلوگیری از بیشتر و بیشتر شدن افراد به بيمارى كرونا به ویژه گروه های پر خطر مانند: افراد مسن و افراد مبتلا به بیماری های قبلی است. هر کسی که بهدنبال پاسخ بسیاری از سؤالات در مورد ویروس کرونا است، میتواند آنها را در صفحه اصلی مرکز فدرال آموزش بهداشت

 www.bzga.de

 بیابد. نکاتی برای رفتار ایمن در همه شرایط ممکن وجود دارد. علاوه بر این، BzgA دارای یک مجموعه ویدیویی در YouTube است:

“Corona Knowledge Compact”.

مشارکت های فردی حدود دودقیقه طول می کشد. به عنوان مثال، آنها اطلاعاتی در مورد چگونگی جلوگیری از عفونت ارائه می دهند. آنها توضیح میدهند که درصورت قرنطینه چه کاری باید انجام شود. و آنها توضیح می دهند آنچه در حال حاضرعلم در مورد مصونیت پس از بیماری Covid19 میداند.

tun101501

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 15.10.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 31 total views,  4 views today

Related posts