در حال حاضر در مورد درخواست پناهندگی افراد از افغانستان تصمیم گیری نمی شود

دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان (بامف) در حال حاضر در مورد درخواست پناهندگی از افغان ها تصمیم گیری نمی کند. 

پرسش اینکه این پروسه متوقف است را دفتر مطبوعاتی بامف به تونیوزاینترنشنال تایید کرد. پس از ارزیابی به روز رسانی گزارش وضعیت افغانستان که توسط وزارت خارجه فدرال اعلام شده است، ارزیابی مجدد صورت خواهد گرفت. گزارش مدیریت موجود از جولای ۲۰۲۱ به دلیل تسلط طالبان دیگر معتبر نیست. هنگامی که از مشاور سیاست حقوقی (پرو آزول) پیتر فون اور، پرسیده شد، گفت که پناهندگان افغانستانی مقیم آلمان که حق اقامت ندارند بسیار ناامن هستند. پناهندگان افغان با دولدونگ یا ممنوعیت اخراج، که اولین درخواست پناهندگی آنها رد شد، اکنون میتوانند به اصطلاح درخواست پیگیری بدهند. از آنجایی که طالبان در سراسر افغانستان به قدرت رسیدند، وضعیت سیاسی اساساً تغییر کرده است. این کار باید ظرف سه ماه انجام شود. اما در حال حاضر به این درخواست های پیگیری نیز رسیدگی نمی شود. فون اور گفت: «از این نظر، رویکرد اداره بامف اثرات بسیار منفی دارد. هیچ کس نمیتواند در حال حاضر بگوید که گزارش وضعیت جدید وزارت خارجه فدرال چه زمانی منتشر می شود.
tun21102101
Abschiebung. Foto: tünews INTERNATIONAL.

 6,969 total views,  2 views today

Related posts