در صورت قرنطینه، پرداخت دستمزد باید ادامه یابد

اگر کارمندی مجبور به قرنطینه شود، اجازه رفتن به محل کار خود را ندارد. با این وجود، کارفرمایان مجاز به اخراج کارکنان خود نیستند. علاوه بر این،کارفرمایان باید حداکثر برای شش هفته غرامت از دست دادن درآمد را به کارمندان پرداخت کنند. این همان چیزی است که قانون حمایت از عفونت می گوید. اینآیین نامه در مورد کلیه کارمندان اعمال می شود. سخنگوی مطبوعاتی وزارت اموراجتماعی بادنوورتمبرگ در پاسخ به سوال تونیوز گفت: „وضعیت تابعیت یااقامت (…) مهم نیست.“ در صورت درخواست، کارفرما پول را از مرجع صالح پس میگیرد. در منطقه توبینگن، شورای منطقه ای توبینگن مسئول درخواست هااست.

اطلاعات به زبان ساده در

نیز موجود است.

tun21040604
Wer zahlt das Gehalt bei einer Quarantäne. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 428 total views,  2 views today

Related posts