دوباره آزمونهاى تابعیت برگزار مى شود

VHSزنان و مردانی که میخواهند در آلمان تابعیت بگیرند، باید در یک آزمون شرکت کند. مرکز آموزش بزرگسالان توبینگن

دوباره آزمونهاى تابعیت برگزار مى شوداکنون مجدداً تاریخ این آزمون را ارائه می دهد. سه بار در ماه مارس وجود دارد: در ۲۳، ۲۴ و ۲۵مارس. وقت های دیگری هم هر ماه تا يولی وجود خواهد داشت. امتحان حداکثر یک ساعت طول می کشد. آزمون تابعیت در مورد دانش نظم حقوقی و اجتماعی و همچنین شرایط زندگی در آلمان است. شرکت کنندگان ۳۳ سوال دریافت می کنند که باید به ۱۷ سوال، صحیح پاسخ دهند. اگر میخواهید در این آزمون شرکت کنید، باید شخصاً در دبیرخانه

Volkshochschule (Katharinenstraße 18

ثبت نام کنید و یک کارت شناسایی به همراه داشته باشید. هزینه ۲۵ یورو باید هنگام ثبت نام پرداخت شود. کسانی که در اين آزمون موفق شوند، گواهی را مستقیماً از اداره فدرال مهاجرت و BAMFپناهندگان

 .BAMFدریافت می کنند

یک پرسشنامه آنلاین در وبسایت

 oet.bamf.de

ارائه می دهد که علاقه مندان میتوانند از آن برای آماده شدن در آزمون استفاده کنند. ایالت بادن-وورتمبرگ را انتخاب کنید. تمام سوالات مربوط به آزمون تابعیت را میتوان بارگیری کرد: برای این Bamf.deمنظور، کلمات کلیدی „فهرست عمومی سوالات آزمون“، „زندگی در آلمان“ و „آزمون تابعیت“ را در عملکرد جستجو در وبسایت

tun21021001

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie. Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian 26.02.2021.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

.

 1,471 total views,  2 views today

Related posts