دو سوم پناهندگان در دوره های کار، آموزش یا زبان هستند

از میشائیل سايفرت

دو سوم از ۱۱۸۰ پناهجوی در سنین ۱۸ تا ۶۵ سال که تحت مراقبت مدیریت ادغام اداره شهرستان توبینگن (لندراتس امت) قرار دارند در کار، آموزش، دورههای زبان یا مدرسه هستند‌. این پیشرفت مثبت در اشتغال از گزارش چهارم خدمات پناهندگان ناشی می شود که در ماه سپتامبر به شورای منطقه ارائه شد. بر ایناساس ۲۵،۵ درصد شاغل و ۸،۲ درصد تحت آموزش (آوسبیلدونگ) هستند. تقریباً ۳۰ درصد در دوره زبان شرکت میکنند و ۸،۴ درصد به مدرسه می روند. اینارقام مربوط به پناهندگانی است که از سال ۲۰۱۵ به حومه توبینگن آمده اند اما به پناهندگانی که در شهر توبینگن زندگی می کنند و تحت نظر حمایت شهر هستنداشاره نمی‌کند. فرانسیسکا دروشر از دفتر منطقه ای توبینگن که این ارقام را جمع آوری کرده توضیح می دهد که درصد پناهجویان شاغل در واقع بیشتر است. بسیاری از آنها دیگر نیازی به خدمات اجتماعی ندارند و جزء این آمار قرار نمی گیرند. تقریباً نیمی از زنانی که هیچ یک از این مشاغل رسمی را دنبال نمی کنندمراقب کودکان زیرسه سال هستند. حدود ۲۰ درصد از زنان و مردان دچار نقص سلامت هستند. به عنوان یک نتیجه گیری ارزیابی بیان می‌کند که پس از حدود دوسال و نیم تمرکز از تحصیل زبان به کار و آموزش بسیاری از پناهندگان تغییر می کنند. اما برای بیش از ۲۰ درصد پناهجویانی که از سال ۲۰۱۵ وارد این کشورشده اند تحصیل زبان هنوز تکمیل نشده است. بنا به درخواست تو نیوز اينترنشنال ارقام فعلی آژانس کاریابی رادریافت کرد که گزارش را تکمیل می کند: ۵۹۲۶کارمند از کشورهای ثالث در منطقه توبینگن مشغول به کارهستند از جمله ۸۰۷ نفر از هشت کشور مهم مهاجرت ۱۲۴۰ نفر از بالکان غربی، ۱۴۶۶ از ترکیه و۲۴۱۳ از سایر کشورهای اصلی. تقاضاى پناهندگی از مارس ۲۰۱۸ دو برابر شده است. از طرف دیگر ۲۰۶۴ نفر قابل اشتغال وجود دارد که اشتغال ندارند و ازمزایای اجتماعی بهره مند می شوند (۱۳۷۳ نفر از هشت کشور اصلی پناهند‌گی ۱۷۹ نفر از بالکان غربی، ۲۷۷ نفر از ترکیه و ۲۳۵ نفر از سایر کشور هایسوم).

tun100605

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 20.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 575 total views,  3 views today

Related posts