سؤاستفاده از شناسنامه جرم محسوب می

شناسنامه سندی است که هویت شخصی را با صاحب کارت شناسایی بهم پیوند می زند. انواع مختلف کارت شناسایی وجود دارد مثل: گذرنامه یا پاسپورت، شناسنامه، شناسنامه دانشجویی یا گواهینامه رانندگی. سؤاستفاده زمانی گفته می شود که شناسنامه اشتباه یا از شخص دیگری را برای تأیید هویت خود استفاده کنید. مثلاً :برای باز کردن حساب یا برای امتحان رانندگی شناسنامه ارائه می شود. سؤاستفاده جرم محسوب می شود که می توانید بخاطر آن جریمه نقدی یا حتی حبس بگیرید.

1,932 total views, 3 views today

Related posts

Leave a Comment