كتاب خوانى در روتنبورگ

در کتابخانه شهر روتنبورگ، سرویس کلیک و ملاقات از اواسط ماه مارس در دسترس است، بازدید کنندگان میتوانند تاریخ پذیرش را با آن ترتیب دهند. قرارملاقات باید یک روز قبل رزرو شود

نوبت ها را میتوانید از طریق تلفن با شماره ٠٧٤٧٢١٦٥١٦٥ نیز رزرو کنید.  تاریخ رزرو: سه شنبه تا جمعه ازساعت ١٠ صبح تا ٣:٣٠ بعد از ظهر و شنبه ازساعت ١٠ صبح تا ١:٣٠ بعد از ظهر. تاریخ رزرو: سه شنبه تا جمعه از ساعت ١٠ صبح تا ٣:٣٠ بعد از ظهر و شنبه از ساعت ١٠ صبح تا ١:٣٠ بعد از ظهر. شما میتوانید حداکثر ٣٠ دقیقه در کتابخانه بمانید؛ کودکان زیر ١٤ سال مجاز به همراهی هستند. قرارهای استفاده نشده منقضی می شود و باید ترتیب مجدد آنها دادهشود. در غیر این صورت، وظیفه عمومی بهداشت اعمال میشود.

اطلاعات بیشتر در:

tun21040801
Stadtbibliothek Rottenburg. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 654 total views,  11 views today

Related posts