مرخصی بیماری دوباره از طریق تلفن

در حال حاضر نه تنها تعداد افراد آلوده به کرونا افزایش يافته بلکه بیشتر افراد سرما خورده اند. بیماران مبتلا به بیماری های تنفسی خفیف اکنون میتوانند از طریقتلفن از مرخصی استعلاجی استفاده کنند. این آیین نامه از روز دوشنبه ۱۹ اکتبر و در ابتدا تا پایان سال جاری اعمال می شود. این تصمیم توسط کمیته مشترکفدرال گرفته شده است. که شامل نمایندگان پزشکان، کلینیک ها و شرکت های بیمه درمانی قانونی است. هدف این است که در اقدامات پزشکی از تجمع افراد دراتاق انتظار جلوگیری شود و از بیماران پر خطر در برابر عفونتهای احتمالی محافظت شود. مرخصی استعلاجی تلفنی حداکثر تا هفت روز تقویمی معتبر است. پزشکان باید از طریق تلفن کامل با بیماران مصاحبه کنند. مرخصی استعلاجی را میتوان یکبار برای هفت روز دیگر از طریق تلفن تمدید کرد. این فرصت قبلاً دربهار وجود داشت. کمیته مشترک فدرال در وبسایت خود می نویسد، تجربه نشان داده استافراد مدبرانه و با دقت زیاد با آن برخورد می کنند“.

tun101601

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 16.10.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 353 total views,  4 views today

Related posts