مقدار بروز

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در حال حاضر در حال افزایش است. اگر میزان اصطلاحاً بروز بیش از ٣٥ یا بیشتر از ٥٠ باشد، مقامات تدابیری را برایمحافظت در برابر عفونت در نظر می گیرند. در مورد اپیدمی كرونا، این مقدار بروز مربوط به یک دوره هفت روزه است. پزشکان و مقامات از آمار ٧ روزهصحبت می کنند. مقدار بروز نشان می دهد که از این ١٠٠٠٠٠ نفر در این مدت چه تعداد تازه به ویروس آلوده شده اند. اگر مقدار بروز٥٠ باشد، این ٥٠ نفراست. معمولاً مقدار بروز مربوط به یک منطقه خاص است، به عنوان مثال یک شهر، یک منطقه یا کل کشور. سپس آمار شناسان با تقسیم تعداد افراد تازه آلوده برتعداد ساکنان منطقه اداری و ضرب در ١٠٠٠٠٠، مقدار بروز را محاسبه می کنند. اگر مقادیر بروز شهرستانها را با یکدیگر مقایسه کنید، میتوانید ببینید که در چهافرادی بیشترین خطر ابتلا به ویروس کرونا وجود دارد. در این صورت میتوان به طور خاص تماس بین افراد در چنین “مناطق خطر” را محدود کرد و بنابرایندر برابر شیوع ویروس اقدام کرد. برعکس، مناطق دیگر میتوانند مسافران را از منطقه در معرض خطر رد کنند یا آنها را ملزم به آزمایش كرونا کنند. این واقعیت که پزشکان میزان بروز ٥٠ را بر اساس ٧ روز خطرناک میدانند، فقط یک جادو نیست. ویروس کرونا بسیار مسری است. شیوع آن بستگی به تعداد بیشتری ازافراد آلوده دارد. آمار شناسان محاسبه کرده اند که تختهای مراقبت ویژه و پرسنل پزشکی لازم در بیمارستان ها در چه سطحی از عفونت کافی نیستند.

tun102707

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 13.06.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 932 total views,  2 views today

Related posts