همه واکسن ها در دسترس/ زمان بین قرارها کوتاه مى شوند

مرکز واکسیناسیون توبینگن دامنه خود را گسترش می دهد. اکنون واکسن های اولیه با واکسن های بایونتک، مدرنا و آسترازنکا وجود دارد. واکسیناسیون با واکسنجانسن (جانسون & جانسون) نیز در آنجا قابل رزرو است. واكسن جانسن فقط باید یکبار تزریق شود. مصرف آن برای افراد ۶۰ سال به بالا توصیه می شود. قرارهای اولیه برای واکسیناسیون را میتوانید از طریقسایت

رزرو کرده و واکسن را انتخاب کنید. تاریخ انجام واکسیناسیون دوم را میتوان مستقیماً در مرکز واکسیناسیون در پاولهورنآرنا در سایت جشنواره توبینگن تعیینکرد. همچنین مقررات جدیدی برای واکسیناسیون دوم وجود دارد. کسانی که برای اولین بار واکسن آسترازنکا دریافت کرده اند میتوانند بار دوم با مدرنا يا بایونتکواکسینه شوند. همچنین توصیه های جدیدی برای زمان واکسیناسیون اول تا دوم وجود دارد. میتوان فاصله بین آن را کوتاه کرد. اگر میخواهید این کار را انجامدهید، میتوانید نوبت دوم را در مرکز واکسیناسیون به آدرس www.tuebingen-impfzentrum.de

رزرو کنید. پس از آن، قرار اصلی برای واکسیناسیون دوم باید در صورت توافق لغو شودیا از طریق خط تلفن۱۱۶۱۱۷ یا درwww.impfterminservice.de

اطلاعات دقیق در صفحه اصلی مرکز واکسیناسیون به آدرس www.tuebingen-impfzentrum.de

موجود است.

tun21071401
Mit Impfstoff befüllte Spritzen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 4,570 total views,  2 views today

Related posts