هیئت مشورتی ادغام روتنبورگ: حق حرف زدن برای پناهندگان

شورای مشاوره ادغام شهر روتنبورگ یک نهاد سیاسی است که در زمینه مسائل ادغام و مهاجرت به سیاستمداران محلی مشاوره می دهد. در مجموع ١٩ روتنبورگس عضو شورای مشورتی ادغام هستند، ده نفراز آنها با سابقه مهاجرت، پنج عضو شورای شهرداری، سه نماینده سازمان و رئیس، لرد شهردار روتنبورگ. وظایف هیئت مشاور شامل نمایندگی منافع افراد با سابقه مهاجرت در روتنبورگ و بهبود شرایط زندگی و مشارکت آنها در جامعه است. بنابراین، هیئت مشاور ادغام از یک همزیستی مدارا و محترمانه بین همه روتنبورگ حمایت می کند. هیئت مشورتی هر سه سال یکبار دوباره انتخاب می شود. هرکسی که سابقه مهاجرت و حداقل دو سال اجازه اقامت داشته باشد، آلمانی را بخوبی صحبت کرده و می نویسد و محل اصلی زندگی خود را در روتنبورگ ثبت کرده است، میتواند برای یکی از ده محل انتخاب شود. شورای مشورتی ادغام از سال ٢٠١٧ در روتنبورگ وجود دارد. انتخابات بعدی در سال ٢٠٢٣ برگزار می شود

اطلاعات بيشتر به این آدرس مراجعه کنید

integrationsbeirat@rottenburg.de

www.rottenburg.de/integrationsbeirat

شماره تماس

٠٧٤٧١١٦٥٤٣١

tun21033104

In Rottenburg gibt es seit 2017 einen Integrationsbeirat, der die Interessen von Menschen mit Migrationsgeschichte in Rottenburg vertritt. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,011 total views,  13 views today

Related posts