هیچ لیست پناهندگان “مشکوکی” در توبینگن وجود ندارد

کمیسر ایالتی برای حفاظت از اطلاعات شخصی و آزادی اطلاعات در بادن-وورتمبرگ اکنون استفاده از دادههای پلیس برای لیست پناهجویان “مشکوک” را ازشهر توبینگن منع کرده است. این امر از یک بیانیه مطبوعاتی توسط مسئول حفاظت از اطلاعات در تاریخ ۵ اکتبر پدیدار می شود. افسر حفاظت از داده ها دستورمنع رسمی در این زمینه صادر کرده است. شهر توبینگن به لیستی از داده های پناهجویانی وارد شده بود که گویا به دلیل برخی رفتارها، بیشتر جنایات وحشیانه (بهعنوان مثال سرقت، صدمات جسمی) مورد توجه قرار گرفته اند. در بیانیه مطبوعاتی مسئول حفاظت از داده ها از “لیست افراد مشکوک” صحبت شده است. اینشهر میخواست از این لیست برای محافظت از کارمندان خود در برابر حملات استفاده کند. افسر حفاظت از داده ها شکایت داشت که لیست نگهداری شده داخلیعمدتاً از اطلاعاتی که پلیس به دلیل شرایط قانونی دراختیار مقامات مهاجرت شهر قرار می دهد، تهیه می شود. داده های شخصی در این لیست وجود دارد بدون اینکه دادستان عمومی یا دادگاه قبلاً به این ادعا رسیدگی کرده و آنها را در روند قانون اساسی تأیید کرده باشد. این داده های منتقل شده توسط پلیس فقط میتواند برایاقدامات تحت قانون در مورد بیگانگان استفاده شود و نه برای اهداف دیگر. تغییر در هدف پردازش پیش بینی شده توسط شهر دیگر هیچ ارتباطی با هدف اصلیطبق قانون بیگانگان ندارد. قانونگذار باید صریحاً کاربرد مورد نظر را بیان کند. این شهر همچنین نتوانسته است ثابت کند که افراد ثبت شده در واقع برای مسئولانخطر خاصی دارند. “لیست های خطر” مانند اینها، که فقط بر اساس سوءظن است و طبق قانون کنترل نشده است، حقوق “شهروندان خارجی” را نیز نقض میکند. برای اولین بار، افسر حفاظت از داده های ایالتی از مرجعی استفاده کرد که به وی اجازه داده است، برای دو سال “پردازش غیرقانونی داده” توسط شهرداری راممنوع کند.

tun100602

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian.

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 879 total views,  11 views today

Related posts