کارت های شناسایی آلمان برای افراد تابعیت داده شده

از بین افرادی که از سال 2014 به آلمان گریخته اند، برخی تابعیت آلمان را دارند. اگر گواهی تابعیت دارید،باید کارت هویت آلمان یا گذرنامه آلمان را درخواستکنید. مسوول آن هم شهرداری/دفترشهروندان(Bürgerbüro) محل زندگیتان است. علاوه بر گواهی تابعیت، مقامات گذرنامه در آنجا به یک گواهی تولد اصلی، ترجمه شدهو تأیید شده از طریق اصطلاحاًقانونی سازیاحتیاج دارند. این موارد را می توان از سفارت آلمان یاکنسولگری آلمان در کشور محل تولد فرد دریافتکرد. با شناسنامه، افراد هویت خود را اثبات می کنند. هویتقبلاً در مراحل پناهندگی و در هنگام اخذ تابعیت بررسی شده است. اما برای اسناد هویتی، از طرفوزارتکشور به مقام گذرنامه دستور داده می شود تا درخواست گذرنامه را دقیق تر بررسی کند. دلیل این امر ایناست که اسناد جعلی گاهی در مراحل پناهندگی ارائهمی‌شده است. مشکل مهمی برای پناهندگان سوری بعداز شهروندی بوجود می آید، زیرا که به دلیل جنگ سفارت آلمان در سوریه وجود ندارد.

بنابراینقانونی سازیباید توسط سفارت آلمان در بیروت (لبنان) انجام شود، جایی که اسناد باید از طریقپست ارسال شود. مهم است،که وزارت امور خارجهسوریه در دمشق شناسنامه را تأیید کرده باشد. بیشترپناهندگان می‌باید پیش از این، این اصطلاحاً احراز هویت بیش از حد را برای پروسه پناهندگی خود بدستآورند. مقامات آلمانی همچنین به احتمال قانونی سازی توسط سفارت سوریه در برلین اشاره می کنند. پناهندگان سوری به tünews INTERNATIONAL گزارشداده اند، با این حال، این تلاش ها نتیجه اینداشته است. مسیر از طریق سفارت آلمان در لبنان در حال حاضر می تواند چندین ماه طول بکشد. بنابراینباید برای کارتشناسایی موقت اقدام کرد. ازاین رو همه افراد تازه تابعیت از این حق برخوردار هستند.

اطلاعات بیشتر در مورد درخواست کارت شناسایی و گذرنامه را می‌توانند در لینک زیر پیدا کنید:

و

tünews INTERNATIONAL مجموعه ای از اطلاعات مهم در مورد موضوع تابعیت را جمع آوری کردهاست:

tun21032301
Viele Menschen, die seit 2014 nach Deutschland geflüchtet sind, können sich in Deutschland einbürgern lassen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Kerstin Markl.

 4,179 total views,  2 views today

Related posts