کلمه بد سال

هر سال هیئت منصفه متشکل از زبانشناسان و متخصصان رسانه „کلمه بد سال“ را مشخص میکنند. کلمه بد بر طبق زبان انتقادی کنش کلمه بدسال کلمه ایست مورد استفاده عموم، کلمه ناشایست، ضد اصول انسانی نقض کننده دموکراسی یا عمداً به شیوهای گمراه کننده و یا عیب پوشی استفاده میشود. بنابراین نظری در مورد کلمه بد سال در بحثهای اجتماعی و سیاسی کنونی وجود دارد و از به کار بردن این زبان در آن انتقاد میکنند. برای سال ۲۰۲۰ حتی دو عنوان برای کلمه بد سال وجود داشت: „دیکتاتوری-کرونا“ و حمایت مالی از بازگشت به کشور. عبارت ”دیکتاتوری-کرونا„ عمدتاً در زمان همهگیری کرونا توسط „جنبشمتفکران“ استفاده شد. طرفداران آنها با کاربرد این اصطلاح ادعا میکنند، که رویکرد سیاستهای دولت برای جلوگیری از همهگیری کرونا دیکتاتوری است. آنها دیکتاتوری واقعی را نادیده میگیرند و افزون بر آن موجب نارضایتی مردم میشوند. „حمایت مالی از بازگشت به کشور“ بر طبق کمیسیون اتحادیه اروپا مکانیسم جدید سیاست مهاجرت است: در این رابطه کشورهای اروپایی، که نمیخواهند کسی را بپذیرند باید اخراج مهاجران را که قبلاً درخواست پناهندگی آنها در کشورهای دیگر اروپایی رد شده است، به عهده بگیرند. البته اصطلاح حمایت مالی، معمولاً برای مسئولیت پذیرفتن و حمایت از نیازمندان است. بدینترتیب این عنوان، اخراجها را در یک زمینه مثبت قرار میدهد و به این روش اوضاع اهانتآمیز خیلی از اخراجیها بهتر نشان داده میشود. به همین دلیل این عبارت کلمه بد اعلام شد. خلاصهای از کلمات زشت (بد) سالهای گذشته در اینجا موجود است

http://www.unwortdesjahres.net/index.php?id=112

tun21011202

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie. Foto: tünews INTERNATIONAL; Martin Klaus, 02.03.2021.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,380 total views,  4 views today

Related posts