کمکهاى اجتماعی: فرمهاى آنلاين

شهروندان شهر توبینگن از این پس میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری برای قرار ملاقات، برای دریافت مزایای اجتماعی اقدام کنند. به عنوان مثال، اگر میخواهید از مزایای مسکن یا کمک هزینههای زندگی خود استفاده کنید، میتوانید فرم را به صورت آنلاین پر کنید، چاپ کنید و آن را با پست به شهر ارسال کنید. فرم های مناسب را میتوانید در کلمه کلیدی

„خدمات اجتماعی“ در وبسايت

www.tuebingen.de/formulare

پیدا کنید.

tun21081101

Tübinger Bürgerbüro. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 1,540 total views,  13 views today

Related posts