کمک مجاز نیست

کار روی خط مونتاژ سخت است. بسیاری از افراد در آلمان در بخش، کم دستمزد کار می کنند، به عنوان مثال در بسته بندی، انبارها یا تولید شرکت های بزرگ. کسانی که در آژانس کاریابی موقت استخدام می شوند، غالباً مجبور به انجام چنین مشاغلی هستند. سمير از عراق یکی از آنهاست. وی گزارش داد که بسیاری از کارمندان از شرایط کار رنج می برند. بدون نوشیدنی های انرژی زا، بیشتر آنها نمیتوانند کار خود را با این سرعت انجام دهند. آنچه بیشتر از همه برای رئيسهااهمیت دارد، مدیریت حجم کار در زمان مشخص است. „شما فقط باید گاز بدهید“ – او این جمله را اغلب شنیده است. سمير میداند: اگر او کار را مدیریت نکند، شخص دیگری جای او را می گیرد. به همین دلیل خیلی تلاش می کند. یک بار مشاهده کرد که یکی از همکاران آلمانی اش نمیتواند بسیاری از بسته ها را جابجاکند و به او کمک کرد. اما رئیس این کار را دوست نداشت: „او باید این کار را به تنهایی انجام دهد.“ سمير خوشحال است زمانی که عصر ها میتواند به خانهبرگردد.

tun21062502
Eine Baustelle. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 4,778 total views,  3 views today

Related posts