کودکان در پیاده روها دوچرخه سواری می کنند

بسیاری از کودکان عشق به دوچرخه سواری دارند. آنها تابع قوانین خاص اند که ترافیک جاد را درک کنند. به طور معمول، دوچرخه سواران مجاز به دوچرخه سوارى در پیاده رو نیستند. این برای کودکان زیر هشت سال متفاوت است. اطفال زیر سن هشت سال میتوانند با دوچرخه از پیاده رو استفاده کنند حتی اگر راه پیاده رو یک طرفه نیز باشد. همچنین یک استثناء برای بزرگسالان وجود دارد: کسی که نظارت بر یک کودک زیر هشت سال دارد نیز مجاز به رانندگی در پیاده رو است. سرپرست باید حداقل 16 سال سن داشته باشد. کودکان تا سن هشت سالگی مجاز به استفاده از امکانات دوچرخه سواری دیگر هستند به عنوان یکی از خطوط چرخه و یا نوار محافظ تا زمانی که راه روی استفاده میکنند. این یک جرم جنایی است! اگر کودکان بین هشت تا ده سال سن دارند، اجازه دارند در هر دو مسیر پیاده رو و مسیر مخصوص، دوچرخه سواری کنند. با اینحال، آنها مجاز به استفاده از امکانات دوچرخه سواری دیگر را ندارند. سرپرستان دیگر اجازه ندارند از این سن کودک وارد پیاده رو شوند. از تولد دهم، سال قوانین دوچرخه سواری مشابه به بزرگ سالان به قابل تطبیق میباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کودکان در دوچرخه به این آدرس سر بزنید

https://www.bussgeldkatalog.org/verkehrssicherheit-fahrrad-kinder/

tun082602

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian,07.10.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 875 total views,  2 views today

Related posts