گواهی اقامت موقت

اگر برای مجوز اقامت یا اجازه اقامت در آلمان درخواست می کنید، اداره مهاجرت گاهی به شما گواهی اقامت موقت

(Fiktionsbescheinigung)

میدهد. این گواهی توسط اداره مهاجرت در صورتی صادر می شود که هنوز در مورد درخواست شخص تصمیم نگرفته باشد. با داشتن این گواهی، اقامت شخص در آلمان قانونی و مجاز تلقی میشود. مدتی که اداره مهاجرت این گواهی را صادر می کند، دوره ای است که میخواهد در مورد درخواست واقعی تصمیم گیری کند. هر کسی که دارای اين گواهی باشد مجاز به خروج و ورود مجدد به آلمان است.

tun21072703

Fiktionsbescheinigung. Foto: tünews INTERNATIONAL

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 5,227 total views,  2 views today

Related posts