می گوید “ريسك كم”. معنی آن چیست؟ Corona App

تجربه در قطار ICE: دو زن مسن سوار می شوند و در ردیف بعدی مینشینند. آنها از ماسک های زیبایی استفاده کرده اند و گوشیهای هوشمند جدید خود را بیرون می آورند. همانطور که آنها به یکدیگر می گویند، نوههایشان برنامه هشدار کرونا را برای آنها بارگذاری کرده اند یکی می گوید: “کم خطر”. دیگری: “همينطور برای من کم خطر، نگاه کن!” با خیال راحت، آنها ماسك ها را از روی صورتشان برمیدارند و یک بطری شراب پروسِکو از کیف دستی خود بيرون می آورند. مشکلی پیش آمده، اما چه؟ این دو زن دو كار اشتباه می کنند: 1. زدن… Read More

 2,495 total views

READ MORE

Auch ohne Corona-Symptome sind Infizierte ansteckend

Immer wieder wird gesagt, dass man andere Menschen nicht anstecken kann, wenn man keine Corona-Symptome hat wie z. B. Husten, Fieber, Atemnot oder Geschmacksverlust. Auch wenn man selbst bereits mit dem Virus infiziert ist. Diese Meinung wird auch in den sozialen Netzwerken vielfach vertreten. Aber es stimmt nicht, wie aus wissenschaftlichen Studien hervorgeht und wie es auch das Robert Koch Institut sieht – so berichtete kürzlich das ZDF. Auch wenn man noch keine Symptome hat, kann man andere schon anstecken. In den zwei Tagen, bevor man Symptome zeigt, ist die Gefahr sogar besonders groß. Ungefähr 20 Prozent aller Infizierten zeigen… Read More

 1,969 total views

READ MORE

Infected people are contagious even without corona symptoms

It is often claimed that you cannot infect other people if you do not display corona symptoms such as coughing, fever, shortness of breath or loss of taste. Even if you are in fact already infected with the virus. This opinion is widely held on social media. But this is incorrect, as scientific studies have proven and as the Robert Koch Institute also agrees – as reported recently by ZDF. You can still infect others even if you do not display any symptoms. In the two days before you start showing symptoms, the danger is even greater. It is estimated… Read More

 1,162 total views

READ MORE

هشدار- کرونا در آخر هفته

اگر در آخر هفته معلوم شود فردی با شخصی که از نظر آزمایش کرونا مثبت بوده تماس داشته است چه باید کرد؟ یا اگر برنامه هشدار کرونا زنگ خطر را به صدا در بياورد؟ تماس نزدیک افراد آلوده و افرادی که پیام هشدار قرمز در برنامه کرونا دارند، میتوانند به صورت رایگان آزمایش دهند. این آزمایش را میتوان از دوشنبه تا شنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر در ایستگاه واقع در فست پلاتز توبینگن انجام داد. این را دفتر منطقه در بیانیه مطبوعاتی نوشته است. هر کسی که علائم نامشخصی از سرماخوردگی در آخر هفته داشته… Read More

 1,381 total views

READ MORE