دولت جدید بادن-وورتمبرگ سوگند یاد کرد

وینفرید کرچمن (سبزها) برای سومین بار به عنوان نخست وزیر بادنوورتمبرگ انتخاب شد. روز چهارشنبه ۱۲مه، اکثریت نمایندگان پارلمان ایالت اشتوتگارت بارأی گیری محرمانه به پیرمرد ۷۲ ساله رأی دادند. کرچمن اولین بار ده سال پیش در بادنوورتمبرگ رئیس دولت شد. پس از انتخاب وی، یازده وزیر ائتلاف سبزو سیاه سوگند یاد کردند. سبزها به عنوان گروه قدرتمند پارلمانی، شش وزیر دارند: امور مالی، محیط زیست، علوم، امور اجتماعی و حمل و نقل و همچنین برایاولین بار وزیر فرهنگ. (CDU) پنج پست وزیری دریافت میکند: دادگستری، اقتصاد، کشاورزی، و در وزارت جدید مسکن و توسعه منطقه ای. پارلمان ایالتروز سه شنبه محترم آراس (سبزها) را به عنوان رئیس پارلمان ایالت انتخاب کرد. از جمله، او رئیس جلسات است. یکی از محورهای توافق ائتلاف دولت دوم سبز محافظت از آب و هوا است. از جمله موارد دیگر، (Photovoltaik) باید برای کلیه ساختمانهای جدید در آینده اجباری باشد و به منظور تقویت ترافیک اتوبوس وراه آهن، برای حمل و نقل محلی مالیات شهری در نظر بگیرید. اینترنت سریع باید گسترش یابد. و پلیس باید وظايف بیشتری پیدا کند.

tun21051105
Im Stuttgarter Schloss sind Teile der Landesregierung untergebracht. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 3,591 total views,  6 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts