شروع مدرسه در بادن-وورتمبرگ

مدارس برای همه دانش آموزان در بادنوورتمبرگ از دوشنبه ۱٣ سپتامبر آغاز می شود. در دو هفته اول، استفاده از ماسک در مدارس اجباری خواهد بود. مدارس معمولاً از طریق پست، پست الکترونیکی یا وبسایت های مدرسه، سایر قوانین مربوط به بیماری کرونا در زندگی روزمره مدرسه و دوره سال تحصیلی رااز قبل به والدین اطلاع می دهند. این قوانين باید از روز اول مدرسه رعایت شوند.

tun21090801

.Tübinger Schule. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,692 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts