در حال حاضر پناهجویان افغان قادر به دریافت اسناد هویتی نیستند

بسیاری از پناهجویان افغانستان که در آلمان زندگی می کنند در حال حاضر در انجام وظیفه همکاری خود در به دست آوردن اسناد هویتی مانند تذکره یا پاسپورتمشکل دارند. با به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان، دیگر امکان دریافت مدارک هویتی از سفارت یا کنسولگری وجود ندارد. به عنوان مثال، درکنسولگری افغانستان در مونیخ، دیگر نمیتوان برای تذکره درخواست داد زیرا صفحه اصلی مورد نیاز برای این کار خاموش شده است. گذرنامه دیگر برای مدتنامحدود صادر نمیشود، فقط امکان تمدید وجود دارد. این بدان معناست که: هرکسی که اکنون درخواستی از مقامات مهاجرت یا سایر مقامات برای دریافت مدارکدریافت می کند، میتواند اشاره کند که در حال حاضر دیگر امکان دریافت مدارک هویتی وجود ندارد. این همان چیزی است که فعالان توبینگن

„move on“ و „Plan B“ در یک جزوه مشورتی برای پناهندگان افغان می‌نویسند. از نظر فعالان، تماس با سفارت و کنسولگری دیگر معقول نیست، زیرا دادههای شخصی ارائه شده از طریق سفارت و کنسولگری ممکن است به دست طالبان برسد و اعضای خانواده فرد در افغانستان در خطر بیفتند. برگه مشاوره به زبانآلمانی نیز به زبان دری ترجمه شده است:

همچنین در مورد احتمالات درخواست بعدی برای پناهندگی مشاوره ارائه می دهد.

tun21110902
Im Tübinger Bürgerbüro befindet sich auch die Meldebehörde. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 5,745 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts