تعهد حفاظت از مردم افغانستان

دولت آلمان وظیفه ویژه ای دارد که نه تنها از کارگران محلی سابق افغان محافظت کند، این همچنین در مورد تمام افرادی که در افغانستان برای حقوق بشر مبارزه کرده اند و اکنون تحت حاکمیت طالبان در معرض خطر خاصی قرار دارند، صدق می کند. این نتیجه تحلیل فعلی موسسه آلمانی حقوق بشر است. کارمندان محلی سابق که برای وزارتخانه ها و سازمان های آلمان کار می کردند و اعضای خانواده آنها حق دارند برای حفاظت از آنها وارد آلمان شوند. به عقیده این موسسه، این امر در مورد افرادی نیزصدق می کند که وضعیت خطر خاص آنها به دلیل این واقعیت است که آنها برای حقوق بشر در افغانستان از طریق کار خود یا نظری که به طور علنی اعمال می شود وقف کرده اند. برای مثال روزنامهنگاران، قضات، کارمندان فرهنگی، نیروهای امنیتی سابق و اعضای دولت یا دختران و زنان آسیبپذیری که در انظار عمومی آمده اند، از جمله این افراد هستند. به گفته این موسسه، این وظیفه الزامآور قانونی برای حفاظت نه تنها در مورد آلمان بلکه در مورد سایر کشورهایی که در عملیات نظامی بیشاز بیست ساله در افغانستان مشارکت داشته اند، اعمال می شود. مؤسسه حقوق بشر آلمان، مؤسسه ملی مستقل حقوق بشر آلمان است. بودجه آن توسط بوندستاگ آلمان تامین می شود و طبق اصول سازمان ملل معتبر است. وظایف این موسسه شامل مشاوره سیاسی، آموزش حقوق بشر، اطلاعات و تحقیق در مورد مسائل حقوق بشر و همچنین همکاری با سازمان های بین المللی است. تجزیه و تحلیل را میتوان در آدرس زیر یافت:
States must continue to offer protection to particularly vulnerable Afghans | Deutsches Institut für Menschenrechte (institut-fuer-menschenrechte.de)
(به زبان انگلیسی)
tun22050201
www.tuenews.de

Flughafen Stuttgart. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 6,569 total views,  52 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts