مرخصی استحقاقی

در آلمان هر کارمند حق مرخصی دارد. این توسط قانون مرخصی فدرال تصریح شده است. مرخصی برای استراحت است. کارمند نه تنها مستحق مرخصی است، بلکه مستحق پرداخت دستمزد در طول مرخصی است. اگر کارمندان در یک هفته شش روز کار کنند، این کارمندان حداقل ۲۴ روز مرخصی دارند و آنهایی که در هفته پنج روز کار میکنند ۲۰ روز مرخصی دارند. این توسط قانون مرخصی فدرال تعیین شده. کارفرمایان همچنین میتوانند به کارکنان خود روزهای مرخصی بیشتری اعطا کنند. اگر در طول مرخصی مریض شوید، روزهای بیماری که پزشک با گواهی تایید کند، جزو روزهای مرخصی محسوب نمی شود. تعطیلات رسمی جزو حق مرخصی سالانه حساب نمی شود، اما روزهای تعطیل اضافی برای کارکنان هستند. علاوه بر این، کارمندان ملزم به کار در روزهای تعطیل رسمی نیستند. اطلاعات بیشتر

Jahresurlaubsanspruch: Wie hoch ist er? – Arbeitsrecht 2022 (arbeitsrechte.de)
‎و

www.gesetze-im-internet.de/burlg/

tun22042002

Seoul. Foto: tünews INTERNATIONAL / Berit Kolano.

 

 4,313 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts