خرافه: خوش شانسی و بدشانسی

بر اساس تعریف فرهنگ لغت آنلاین، خرافات عبارت است ازاعتقاد به اثربخشی نیروهای ماوراء طبیعی در افراد خاص و چیزهایی که اشتباه تلقی می شود“. اینها شامل گفته ها، نمادها یا آیینهایی است که در زندگی روزمره استفاده می شود. محتوا از فرهنگی به فرهنگ دیگر، حتی از منطقهای به منطقه دیگر، متفاوت است. در تونیوز اینترنشنال سردبیران نمونه های زیر را از افغانستان، سوریه و آلمان گردآوری کرده ایم:
رسومی از سوریه را به فال نیک می گیرند: عروس قبل از عروسی تکه ای از خمیر را در ورودی خانه شوهر می چسباند. خمیر اگر بچسبد، فال نیک است، اگر بیفتد، فال بد است. در افغانستان، عروسی را بین دو جشن قرار نمی دهند تا از بدشانسی جلوگیری شود.
یک اصطلاح از آلمان می گوید که شما فقط میتوانید در عشق یا در قمار خوش شانس باشید. به عنوان مثال، اگر شخصی در کار شکست خورد، او را با این واقعیت که اکنون در عشق خوش شانس است، دلداری دهید. قهوه بخش مهمی از بسیاری از فرهنگ ها است. طبق باور عمومی، هرکسی که به طور تصادفی قهوه در سوریه بریزد، نوید خوبی برای آینده است.
خرده سنگ ها در فرهنگ های مختلف با ارواح شیطانی مرتبط هستند: در سوریه، شکستن فنجان خالی، شر تلقی می شود. اگر چنین اتفاقی برای شما بیفتد، جمله «شر شکسته است» را میگویید، در آلمان نیز چینی شکسته یک طلسم شانس محسوب میشود. مدت کوتاهی قبل از عروسی اغلب یکمیهمانی مجردیبرگزار می شود که در آن صدای انفجار وجود دارد، یعنی چینی با قدرت روی زمین پرتاب می شود. این برای دور نگه داشتن ارواح شیطانی از جشن عروسی است. شیشه های شکسته و آینه ها بدشانسی محسوب می شوند
مادربزرگ یکی از اعضای آلمانی تیم تحریریه همیشه می گفت: “کفش های روی میز بدشانسی میآورد.” این واقعاً در خانواده مورد توجه قرار می گرفت، مثلاً کفش های تازه خریداری شده روی میز باز نمی شدند. اما این رسم را جز او کسی نمی دانست.
در افغانستان این ضرب المثل می گویند که نمیتوان ناخن های دست و پای خود را در یک روز کوتاه کرد و مطمئناً در عصر نیز نه. در غیر این صورت بدشانسی به همراه خواهد داشت.

tun22062801
www.tuenews.de

Verschütteter Kaffee bringt Glück. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html