خرافات: پول و نمادها

بر اساس تعریف فرهنگ لغت آنلاین، خرافات عبارت است از “اعتقاد به اثربخشی نیروهای ماوراء طبیعی در افراد خاص و چیزهایی که اشتباه تلقی می شود”. اینها شامل گفته ها، نمادها یا آیینهایی است که در زندگی روزمره استفاده می شود. محتوا از فرهنگی به فرهنگ دیگر، حتی از منطقهای به منطقه دیگر، متفاوت است. در تونیوز اینترنشنال سردبیران نمونه های زیر را از افغانستان، سوریه و آلمان گردآوری کرده اند
هم در افغانستان و هم در سوریه، قلقلك دست چپ به این معنی است که فرد پول به دست مى آورد. با دست راست، از طرف دیگر، انتظار میرود که به زودی پول خرج کنید. یک نماد گسترده در سوریه – چه روستایی و چه شهری – سنگ فیروز آبی است. مردم بر این باورند که او چشم حسودان را دفع میکند. در آلمان نمادهای مختلف را طلسم شانس میدانند. هنگامی که در زندگی روزمره با آنها مواجه میشوند، به عنوان یک نشانه یا پیشگویی برای آینده خوانده می شوند. برای مثال، شبدر چهار برگی کمیاب یا دودکش‌ پاک کن از جمله این موارد است. در مورد گربه های سیاه فرقی نمی کند که از کدام طرف به نظر می رسد: “گربه سیاه از سمت چپ – بدشانسی آن را می آورد. گربه سیاه از سمت راست- چیز بدی به ارمغان می آورد

tun22050304

www.tuenews.de

Die blaue Perle als Glücksbringer. Foto: tünews INTERNTIONAL / Mislina Kiymaz.

 

 

 

 14,161 total views,  148 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts