قطارهای مجزا، از توبینگن حرکت نمی کنند

در مسیرهای توبینگن به اولندورف و باد اوراخ، قطارهای انفرادی لغو می شوند. این از سه شنبه ۹ آوریل تا جمعه، ۳ می اعمال می شود. به گفته راه آهن دلیل آن تعمیرات است هم تغییر ساعات حرکت و هم اتوبوس های جایگزین را می توانید در وبسایت راه آهن https://www.bahn.de/ پیدا کنید. اتصالات SWEG نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. اطلاعات در وبسایت SWEG https://www.sweg.de/de/ موجود است tun24032501 www.tuenews.de Die Bahngleise in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian. 002123      

1 2 3 10

Contact Us

Magazine Html