مرخصی به طور خودکار منقضی نمی شود

اندکی قبل از پایان سال، بسیاری از کارمندان از خود می پرسند: آیا روزهای تعطیل باقی مانده من در صورتیکه تا پایان دسامبر آنها را نگذرانم واقعاً به پایان می رسد؟ در بیشتر موارد نه، اما جزئیات کاملاً پیچیده است. اگر مقررات روشنی در شرکت وجود داشته باشد، ساده ترین کار است. اغلب میتوانید روزهای تعطیل را به سال جدید منتقل کنید و باید تا ۳۱ مارس آنها را بگذرانید. بخش منابع انسانی یا شورای کار قوانین دقیق را میدانند اساساً تعطیلات دیگر به طور خودکار منقضی نمی شود. دادگاه دادگستری اروپا و دادگاه فدرال کار در آلمان نیز در… Read More

Jobcenter supports coaching

If the conditions are right, the job centre supports migrants who would like to take advantage of professional coaching. The job centre then provides a so-called “activation and placement voucher” and covers the costs for the “Migration and the labour market” coaching, for example. This is organised by private providers. The individual advisor at the job centre knows which conditions must be met for the activation and placement voucher. However, the job centre points out on its website that there is no legal entitlement to the voucher. The coaching programme is intended to provide help with professional development. Depending on… Read More

Contact Us

Magazine Html