مالیات بر زباله در توبینگن

شهر توبینگن ميخواهد زبالهها را از بستهبندی «to go »یا «take away» کاهش دهد. دلایل: پر شدن سطل های زباله عمومی زیبا به نظر نمی رسد. علاوه براین، شهر باید هزینه زیادی را برای دفع زباله ها خرج کند. به همین دلیل شهر توبینگن از اول ژانویه ۲۰۲۲ مالیات بسته بندی را اعمال می کند. مغازهایی که غذا و نوشیدنی ارائه میدهند که فوراً مصرف میشوند یا برده میشوند، بمانند اسنک بارها، کافهها، نانواییها و پمپ بنزینها باید پول پرداخت کنند. برای قوطی های یکبار مصرف، لیوان های قهوه یا کاسه های سیب زمینی سرخ کرده، فروشندگان باید ۵۰ سنت… Read More

tünews INTERNATIONAL gained reach in 2021

By Wolfgang Sannwald More and more people are taking notice of tünews INTERNATIONAL. This has been confirmed by the doubled number of clicks on our articles. We have been collecting click figures since March 15th, 2020, when we switched from printed wall newspapers and magazines to digital e-news in the middle of the first Corona lockdown. In 2020, we published 609 news stories online; in 2021, we published 391 by the end of November. We consistently research and write our own news. We do not publish opinion pieces, but factual and fact-based reports. Our news is published in four languages:… Read More

Contact Us

Magazine Html