چهار نوع حمایت از پناهندگان در آلمان

پناهجویانی که به آلمان می آیند و درخواست پناهندگی می دهند، به این ترتیب مراحل پناهندگی را طی میکنند. پس از تصمیم مثبت در روند پناهندگی، چهار شکل مختلف از حمایت وجود دارد

١. حمایت از پناهندگان مطابق کنوانسیون ژنو

بر اساس کنوانسیون پناهندگان ژنو در سال ١٩٥١، به پناهجویان اجازه داده میشود که در صورت تهدید زندگی یا آزادی در کشور مبداء خود به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، تعلق به یک گروه خاص اجتماعی یا محکومیت سیاسی آنها، از حقوق پناهندگی برخوردار شوند. مقام مسئول مهاجرت به مدت سه سال اجازه اقامت را صادر میکند. این شامل حق الحاق خانواده برای همسران و یا فرزندان خردسال نیز میشود. اجازه اقامت اعطا شده اجازه دسترسی نامحدود به اشتغال را می دهد. افراد اجازه ایجاد اشتغال و کار خصوصی را نیز دارامیشوند. پناهجویانی که تحت حمایت کنوانسیون

SGB IIپناهندگان ژنو قرار دارند، مجاز به شرکت در دوره ادغام، صدور سند مسافرتی “گذرنامه/ پاسپورت آبی” و مطابق کتاب دوم قانون اجتماعی

SGB II و دوازدهمین کتاب قانون اجتماعی

، در مورد کمک هزینه های آموزشی و مزایای خانواده را برخوردار میشوند

٢. حمایت از پناهندگان طبق قانون اساسی آلمان

قانون اساسی برای هر شخص تحت تعقیب سیاسی حق پناهندگی اعطا میکند. اصطلاح “آزار واذیت سیاسی” به افرادی  A١٦ماده

اطلاق میشود که به دلیل ملیت، اعتقاد سیاسی، مذهب یا تعلق به یک گروه خاص اجتماعی، در صورت بازگشت به کشور مبداء خود در معرض خطر جدی حقوق بشری قرار می گیرند. در اینجا نیز ابتدا اجازه اقامت به مدت سه سال داده میشود. حقوق مربوط به اجازه اقامت با حقوق پناهجویانی که تحت حمایت کنوانسیون پناهندگان ژنو قرار دارند مطابقت دارد

٣. حمایت فرعی طبق قانون اتحادیه اروپا

در صورت بروز خطرات قابل توجه در کشور مبدأ، حمایت فرعی/ ثانوی داده میشود. اگر دلایل آزار و اذیت با کنوانسیون ژنو برای پناهندگان مطابقت نداشته باشد، این نوع حمایت به شما در صورتی اعطا میگردد که پناهجو در معرض آسیب های جدی در کشور مبداء خود باشد. اصطلاح “آسیب جدی” به معنای تحمیل یا اجرای مجازات اعدام، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مجازات یا تهدید جدی برای زندگی است. این همچنان شامل خشونت خودسرانه در بستر جنگ بین المللی یا داخلی است که صداقت شخصی را تهدیدمی کند. افراد مجاز به حمایت فرعی/ثانویی برای یک دوره اولیه یک ساله اجازه اقامت بشردوستانه را دریافت میکنند. درصورت تغییر نکردن اوضاع در کشور مبدا، این وضعیت برای دو سال دیگر تمدید میشود. حمایت های فرعی تمام حقوق اعطا شده به پناهجویان را تحت شرایط حمایت قانون اساسی آلمان یا کنوانسیون پناهندگان ژنو اعطا نمیکند.

٤. ممنوعیت ملی اخراج

در صورت وجود خطر بیماری جدی یا مراقبت ناکافی، به عنوان مثال افراد خردسال یا افراد مجرد دارای فرزند خردسال، در کشور مبدأ، ممنوعیت اعزام به کشور مبداء صادر میشود. در این موارد، باید اجازه اقامت بشردوستانه صادر شود که در اصل با اجازه اقامت افراد تحت حمایت فرعی مطابقت دارد

اطلاعات بیشتر

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/themen/asyl-und-fluechtlinge/schutzformen

https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahren/Schutzformen/schutzformen-node.html

tun070201

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 14.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html