سریعتر به سوی پزشک متخصص-طبق قوانین مقرر شده، بیماران بیمه سلامت سریعاً

طبق قوانین مقرر شده، بیماران بیمه سلامت سریعاً می‌توانند به پزشك متخصص مراجعه کنند، در حال حاضر۲۴ ساعته و هر روز هفته در دسترس بیماران می‌باشند، شماره تماس در سراسر کشور ١١٦١١٧ می‌باشد. مراکز خدماتی به شما کمک میکنند متخصص مرتبط را ملاقات کنید، بیماران حداکثر چهار هفته در انتظار ملاقات متخصص خواهند بود. اطلاعات بیشتر در سايت زير:
www.bundesgesundheitsministerium.de/
(ft)

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment

Contact Us

Magazine Html