واکسن پیشگیری از سرخک-سرخک یکى از مسری ترین بیماری های عفونی

سرخک یکى از مسری ترین بیماری های عفونی است. از ماه مارس سال جاری فقط كودكانى در مراکزمراقبت‌های کودکان و مدارس آلمان ثبت نام مى شوند كه واكسناسيون شده باشند، والدین موظف هستند فرزندان خود را در یکی از این مراکز واکسینه کنند، در صورت عدم رعایت این دستورالعمل مبلغ ۲۵۰۰ یورو جریمهء نقدی مى شوند. همه کودکانی که قبلاً در مدارس یا در مراکز مراقبت‌های کودکان ثبت نام شده اند، باید تا ٣١ يولى سال ۲۰۲١ اسناد مربوط به واکسیناسیون آنها توسط والدين شان ارائه شود.اطلاعات بیشتر در www.masernschutz.de
(ft)

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment

Contact Us

Magazine Html