خشونت علیه زنان-زنانی که از هر نوع خشونت رنج می برند، از کار

زنانی که از هر نوع خشونت رنج می برند، از کارمندان تلفنی کمک دریافت می کنند. مشاوران تلفن راهنما براساس سؤالات و نیازهای تماس گیرنده به آنها کمک میکنند. مصاحبه ها محرمانه هستند و به صورت ناشناس انجام مى شوند. با کمک مترجمان، مشاوره به زبانهای مختلف امکان پذیر است. شماره تلفنرایگان ٠١٦١١٦٠٨٠٠٠
www.hilfetelefon.de
(nh)

 7,778 total views,  5 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment

Contact Us

Magazine Html