کارآموزی را تقویت کنید-کارآموزان می توانند در آینده درآمد بیشتری کسب

کارآموزان می توانند در آینده درآمد بیشتری کسب کنند. از اول ژانویه سال ٢٠٢٠ حداقل درآمد در سال اول آموزش باید ٥١٥ یورو در ماه باشد. اين مبلغ به طور مداوم در طول کارآموزی تا پایان کارآموزی افزایش مییابد. کارآموزی پاره وقت نیز آسانتر می شود. علاوه بر این، مدارک تحصیلی با مقياس بین المللی جدید مانند”کارشناسی حرفه ای” برای صنعتگران کارشناسی ارشد و “استاد حرفه ای” برای مثال برای اقتصاددانان تجارت وجود خواهد داشت. آنها باید معادل مدرک دانشگاهی لیسانس و کارشناسی ارشد باشند و آموزشهای حرفه ای خود را تقویت کنند. http://www.bundesregierun.de/breg-d/aktuelles/duale-berufsausbildung-weiter-staerken-1611074
(ft)

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment

Contact Us

Magazine Html