بازگشایی: خانه های جوانان

خانه های جوانان شهری در توبینگن به تدریج درهای خود را از دوشنبه ٨ ژوئن باز کردند. اطلاعات مربوط به پیشنهادات و نحوه ثبت نام را میتوان در وبسایتهای مربوطه و در رسانه های اجتماعی دریافت کنید. “ماخوشحالیم که پس از سه ماه از بسته شدن، میتوانیم یک بار دیگر ارائه خدمات را برای جوانان که خارج مکان های  پدر و مادر خود هستند انجام دهیم  آجر کافه جوانان در حال حاضر باز است و ارائه خدمات میدهد. البته ارایه خدمات برای جوانان در شهر توبینگندر مکان های مختلف و با تاریخ های مختلف دوباره  درب خود را برای جوانان باز کرده است که ارقام آن قرار ذیل است. در قسمت اول هویسر اوست ارایهخدمات برای جوانان سر از تاریخ هشت ماه جون و در قسمت شرقی توبینگن  کارگاه جوانان پولینی سر از تاریخ ۹ ماه جون دوباره فعال میشود و کارگاه آموزشیپکسیل  به تاریخ ۱۵ ماه جون البته بعد از تعطیلات دوباره برای اطفال سنین ۱۰ سال وای فای رایگان و استفاده از کامپيوتر را رایگان پیشنهاد کرده است. البتهتمام این  پیشنهاد ها در صفحه الکترونیکی آنها نیز موجود میباشد ولی بدون ثبت نام برای استفاده از این خدمات حالا ممکن است.

https://www.tuebingen.de/jugendhaeuser

tun060402

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 06.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment

Contact Us

Magazine Html