قوی در کار: حمایت از مادرانی که سابقه مهاجرت دارند

وزارت امور خانواده فدرال با برنامهقوی در کاراز مادرانی که سابقه مهاجرت دارند حمایت می کند. اینبرنامه تا اواسط ۲۰۲۲ اجرا می شود. هدف این برنامهحمایت فردی از مادران قابل استخدام در راه رسیدن بهیک شغل سودآور است. به واقع  ، زنان در زمینه سازماندهی مراقبت از کودکان ، شناسایی صلاحیت ها(همسان سازی مدارک) ، ترتیب کارآموزی  ، کارآموزی یا مشاغل و همچنین صلاحیت و آموزش و‌تمرین  برایامتحانات با مدرک کمک میگیرند. در این رابطهدر سراسر کشور حدود 90 نقطه تماس وجود دارد، که مشاوره واطلاعاتی در مورد همه سوالات  ارائه می دهند و به فرصت های تأمین مالی اشاره می کنند. یکیاز آنها درتوبینگن واقع شده است ، اطلاعات بیشتر در:

https://team-training.de/

تمام نقاط تماس در آلمان را می توان در این نقشه یافت:

tun21040302
Starke Frauen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html