زمانی که «گذرنامه آبی» پذیرفته نمی شود…

پناهندگان نميتوانند پولی را که از طریق وسترن اونیون که از خارج از کشور برایشان ارسال میشود همراه با مدارک هویتی خود داشته باشند. با اینحال، شما بهخوبی ميتوانید نقل و انتقالات خارج از کشور را انجام دهید. این تجربه لیلا (تغییر نام توسط سردبیر)، یک زن سوری بود که گزارش می دهد: «برادرم ساکناسکاندیناوی است و او می خواست ۲۵۰ یورو از طریق وسترن اونیون برای من بفرستد. من به اداره پست در توبینگن رفتم و پاسپورت آبی پناهندگی خود رابرای شناسایی خود ارائه کردم. مسئول پیشخوان به من گفت که با این کارت نميتوانم پولی بگیرماین قوانین جدید است. تعجب آور است که شما ميتوانید باگذرنامه آبی پناهندگی به بیش از ۱۶۰ کشوری که کنوانسیون پناهندگان ژنو را امضا کرده اند سفر کنید، اما نميتوانید مدارک هویتی خود به بانک ارائه دهید. به همین دلیل تونیوز اینترنشنال از مرکز رسانه پست بانک در بن سوال کرد. به عنوان شریک قراردادی، انتقال پول را انجام می دهد. همانطور که این اطلاعاتنشان می دهد، کارمند پست بانک درتوبینگن عملکرد درستی داشت: وسترن اونیون به پست بانک به عنوان شریک قراردادی خود، مشخصات واضحی در مورداینکه ما مجاز به شناسایی کدام اسناد برای مشروعیت در صورت پرداخت پول هستیم، داده است. ما مجاز به شناسایی مدارک زیر نیستیم: گواهی اجازه اقامت،کارت شناسایی سفربرای پناهندگان طبق توافقنامه لندن در ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶، کارت شناسایی یا پاسپورت موقت صادر شدهدفتر مطبوعاتی برای پیش زمینهقانونی مقرر شده به وسترن اونیون مراجعه می کند. این الزامات کار مطبوعاتی آنها توسط اداره ای در فرانکفورت انجام می شود که بیانیه زیر را از وسترناونیونمخابره می کند: “فهرست اسنادی که ما آنها را به عنوان مدرک کافی برای شناسایی می پذیریم، مطابق با مقررات فدرال و ایالتی آلمان تعیین شده است تا از امنیتتراکنش برای فرستندگان و گیرندگان به طور یکسان اطمینان حاصل شود. ما با شرکای خود کار می کنیم تا لیست اسنادی را که به عنوان مدرک شناسایی بر اساساصول بالا می پذیریم، بررسی کنیمدرخواستی مبنی بر اینکه آیا این مقررات برنامه ریزی شده در آینده نزدیک تغییر کند تأیید نشده است.

tun22022102

Hauptpostamt beim Bahnhof in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html