كمك هزینه های گرمایش دو برابر شد

 

خانوارهایی که مزایای مسکن دریافت می کنند، دانش آموزان دارای كمك هزينه تحصيلى و تعدادی از کارآموزان امسال برای هزینه های گرمایش یکبار كمك هزينه گرمايش دریافت خواهند کرد. دولت فدرال یارانه را در مقایسه با برنامه های اولیه دوبرابر کرده است زیرا هزینه های انرژی بسیار افزایش یافته است. دریافت کنندگان کمک هزینه مسکن ٢٧٩ یورو و خانوارهای دو نفره ٣٥٠ یورو دریافت می کنند. علاوه بر این، ٧٠ یورو به ازای هر فرد اضافی در خانواده اضافه می شود. برای دانش آموزان با كمكهزينه تحصيلى و کارآموزان با کمک هزینه آموزشی / پول آموزشی، كه دیگر با والدین خود زندگی نمیکنند و همچنین کسانی که از حمایت ارتقاء با کمک هزینه نگهداری برخوردار هستند، ٢٣٠ یورو وجود دارد. یارانه هزینه های گرمایش به طور خودکار در تابستان پرداخت می شود. سپس، به عنوان یک قاعده، قبض هزینه های گرمایش یا هزینه های جانبی می آید. به گفته وزیر مسكن (Nicole Razavi)، تنها در بادن-وورتمبرگ، این امر بیش از ٧٣٠٠٠ خانواری که از مزایای مسکن برخوردار هستند، را تحت تاثیر قرار میدهد.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/heizkostenzuschuss-2002324

tun22032101

Rauchende Schornsteine über den Dächern Tübingens. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html